SMX. Presentació d'Introducció a la programació. Curs 2019-2020

De Formació
Salta a la navegació Salta a la cerca

Mòdul professional: Introducció a la programació

Durada: 66 hores.

Associat al cicle CFGM Sistemes microinformàtics i xarxes (CFPM IC10)

Unitats formatives que el componen:

UF1: Introducció a la programació: 66 hores

Introducció a la programació

Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació

RA1

1. Reconeix l'estructura d'un programa informàtic, identificant i relacionant els elements propis del llenguatge de programació utilitzat.

1.1. Identifica els blocs que componen l'estructura d'un programa informàtic.

1.2. Crea programes utilitzant entorns integrats de desenvolupament.

1.3. Identifica els diferents tipus de variables i la utilitat específica de cadascun.

1.4. Modifica el codi d'un programa per crear i utilitzar variables.

1.5. Crea i utilitza constants i cadenes literals.

1.6. Classifica, reconeix i utilitza els operadors del llenguatge.

1.7. Segueix les normes essencials d’una programació estructurada.


RA2

2. Utilitza correctament tipus de dades simples i compostes emprant les estructures de control adients.

2.1. Escriu algorismes simples.

2.2. Escriu i prova programes senzills reconeixent i aplicant els fonaments de la programació.

2.3. Utilitza estructures de dades simples.

2.4. Escriu i prova codi que faci ús de les estructures de selecció.

2.5. Realitza operacions bàsiques i de tractament de caràcters.

2.6. Utilitza funcions de les llibreries que proporciona el llenguatge de programació.

2.7. Comenta i documenta adequadament els programes realitzats.

Continguts

1. Estructura d’un programa informàtic:

1.1. Blocs d’un programa informàtic.

1.2. Entorns de desenvolupament i programació.

1.3. Variables. Tipus i utilitat.

1.4. Utilització de variables.

1.5. Constants. Tipus i utilització.

1.6. Operadors del llenguatge de programació.

1.7. Fonaments de programació estructurada.


2. Tipus de dades simples i compostes. Programació estructurada:

2.1. Introducció a l’algorísmica.

2.2. Disseny d’algorismes bàsics.

2.3. Prova de programes.

2.4. Tipus de dades simples i compostes.

2.5. Estructures de selecció.

2.6. Tractament de caràcters.

2.7. Comentaris al codi.

2.8. Documentació dels programes.

Nuclis d'activitat

NA1) Programació per blocs

Es fa durant el 1r trimestre (Des de la setmana S1 fins la S11 - Les 33 setmanes del curs 2019-2020 -)

Ús d'Scratch, Snap, S4A (Scratch o Snap For Arduino) i TinkerCad

El projecte final de l'NA1: Felicitació de Nadal animada fent servir programació per blocs.

NA2) Programació del robot

Es fa durant el 2n trimestre (Des de la setmana S12 fins la S21 - Les 33 setmanes del curs 2019-2020 -)

Ús d'eines de programació per Arduino i Raspberry Pi. Introducció al NodeRED per a controlar el robot mitjançant la Raspberry Pi.

El projecte final de l'NA2: Robot de sumo i seguidor de línies.

NA3) Introducció a Python

Es fa durant el 3r trimestre (Des de la setmana S22 fins la S28 - Les 33 setmanes del curs 2019-2020 -). De la setmana S29 fins a la S33 es realitzarà el crèdit de síntesi o projecte de final de cicle.

Introducció al Python i ús de biblioteques

El projecte final de l'NA3: Projecte en Python.

Avaluació

La nota de cada nucli d'activitat és la que sortirà al butlletí de notes cada trimestre.

Nota NAx = 0,3 x Nota de l'examen + 0,45 x Nota dels exercicis de classe + 0,25 x Nota del projecte trimestral (Nadala, Robot i Prj Python)

La nota dels resultats d'aprenentatge és el promig dels tres nuclis d'activitat, amb la condició que la nota d'NA3 sigui superior a 5:

Nota RA1 = Nota RA2 = 0,33 x Nota NA1 + 0,33 x Nota NA2 + 0,34 x Nota NA3

La nota de la unitat formativa és la suma del resultats d'aprenentatge amb el mateix pes:

Nota UF1 = 0,5 x Nota RA1 + 0,5 x Nota RA2

La nota final del mòdul és la mateixa que el de la unitat formativa, degut a que aquest mòdul tan sol en té una.