M7UF1 M9UF2 M9UF3 M15UF1 DAM 2019-2020

De Formació
Salta a la navegació Salta a la cerca

Organització

caption

Presentació de les UF

Normes i avaluació

Normes

Aquest tros és un extracte de la guia de l'alumne 2018-2019 (vigent al curs 2019-2020):

L'assistència a les activitats lectives és un deure dels alumnes. L'assistència dels alumnes és la condició necessària que permet l'aplicació de l'avaluació contínua.

Per al bon funcionament de les activitats del centre, cal que la puntualitat sigui respectada rigorosament per tothom.

Es comptarà com a falta d'assistència a classe l'absència d'aquell alumne que no ha pogut entrar perquè hi arriba tard:

• Entre 5 minuts i ½ hora, es comptarà ½ hora de falta d'assistència.

• Més de ½ hora es comptarà 1 hora de falta d'assistència.

• La resta de forma anàloga en fraccions d'1 hora.

Avaluació

Els alumnes seran avaluats de forma contínua, sempre que la seva assistència a la unitat formativa sigui superior o igual al 75%. Per tant, si les faltes d'assistència superen el 25% de les hores corresponents a la unitat formativa, l'alumne perd el dret a l'avaluació contínua en convocatòria ordinària.

Com a avaluació continuada, s'entén el conjunt d'activitats i/o exercicis que es realitzen dins les classes i els exàmens parcials que es proposen dins de cada unitat formativa. En cap cas l'alumne perdrà el dret a l'avaluació en segona convocatòria (extraordinària).

De manera general, i si no s'indica expressament el contrari a les presentacions de les UF, els exercicis i projectes compten un 40% de la nota i els exàmens (que tenen com a funció demostrar l'autenticitat de creació dels exercicis, així com de l'assoliment de competències i resultats d'aprenentatge) un 60%. En cas de que la unitat formativa estigui repartida en diversos trimestres, els darrers exàmens tindran més pes que els anteriors.

Documentació

Qt/QML

Qt5 de Jan Bodnar

Vídeos QML

Qt5 Cadaques! A Book about Qt5

Qt Quick tutorial de Jan Bodnar

PyQt5 de Jan Bodnar

Qt for WebAssembly

Qt for WebAssembly

json

How To Manipulate JSON With C++ and Qt

QProcess

QProcess example

Qt5 tutorial FFmpeg converter using QProcess - 2020

IoT

Introducció al Node-RED

TCP/UDP Capa de transport d'Ethernet

Introducció a MQTT

Afegint la targeta ESP8266 a l'IDE d'Arduino (NodeMCU1.0)

Micropython and the Internet of Things

SCADA fent servir Python QML i Arduino

Instal·lacions

Instal·lació de programari per a Internet de les Coses

Zona de descàrrega de programes dins la NET (Us heu d'acreditar prèviament)

Instal·lant Qt

Debian d'escriptori

A GNU/Linux és convenient que instal·leu el paquet libgl1-mesa-dev

sudo apt install libgl1-mesa-dev

Android

El compilador em cercava la ruta de l'NDK a /opt/android/android-ndk-r10e en comptes de /home/jordi/Android/android-ndk-r13 . Ho he solucionat fent un enllaç simbòlic:

jordi@ecat-debian:~/Android$ ln -s /home/jordi/Android/android-ndk-r13/ /opt/android/android-ndk-r10e

El qmake d'Android el tinc a la ruta /home/jordi/bin/Qt/5.11.2/android_armv7/bin/qmake . Per tant en comptes de qmake -r .. he escrit:

/home/jordi/bin/Qt/5.11.2/android_armv7/bin/qmake -r ..

Windows

Solució al problema d'enllaç del mòdul qtmqtt a Windows:

I solved with add library path to pro file as :

LIBS +=-L/usr/local/Cellar/qt/5.10.0_1/lib

Raspbian

Qt5.12 LTS with OpenGL for Raspberry Pi 4 Raspbian Buster

Vídeo d'instal·lació de les Qt5.13.2 a una Raspberry Pi 4 (En funció de la qualitat de la targeta SD pot trigar més de 12 hores a fer la compilació).

Instal·lant les Qt a la Raspberry Pi

Compiling Qt5.14 for Raspberry Pi 4

Qt for X11 Requirements

Raspberry Pi with WebEngine

qtmqtt

Per a instal·lar qtmqtt

git clone git://code.qt.io/qt/qtmqtt.git
cd qtmqtt
mkdir build
cd build
qmake -r ..
make
sudo make install

Heu de cercar la ruta de qmake en cas de que no hi sigui al vostre PATH

/home/user/bin/Qt/5.11.2/gcc_64/bin/qmake -r ..

Temporització

DAM

Setmana 02 - IoT 2019-2020 (Sense la part de Qt/QML)