M03 PRG 2019-2020

De Formació
Salta a la navegació Salta a la cerca

Organització del mòdul 3 (UF1, UF2 i UF3) d'ASIX i DAW

caption

Calendari del curs 2019-2020 (per a saber a quines dates correspon cada setmana)

Presentació de les UF

Normes i avaluació

Aquestes normes i criteris d'avaluació, aplicables al curs 2019-2020, prevalen sobre qualsevol informació relativa a cursos anteriors.

Normes

Aquest tros és un extracte de la guia de l'alumne 2018-2019 (segueix vigent al curs 2019-2020):

L'assistència a les activitats lectives és un deure dels alumnes. L'assistència dels alumnes és la condició necessària que permet l'aplicació de l'avaluació contínua.

Per al bon funcionament de les activitats del centre, cal que la puntualitat sigui respectada rigorosament per tothom.

Es comptarà com a falta d'assistència a classe l'absència d'aquell alumne que no ha pogut entrar perquè hi arriba tard:

• Entre 5 minuts i ½ hora, es comptarà ½ hora de falta d'assistència.

• Més de ½ hora es comptarà 1 hora de falta d'assistència.

• La resta de forma anàloga en fraccions d' 1 hora.

Avaluació

Els alumnes seran avaluats de forma contínua, sempre que la seva assistència a la unitat formativa sigui superior o igual al 75%. Per tant, si les faltes d'assistència superen el 25% de les hores corresponents a la unitat formativa, l'alumne perd el dret a l'avaluació contínua en convocatòria ordinària.

Com a avaluació continuada, s'entén el conjunt d'activitats i/o exercicis que es realitzen dins les classes i els exàmens parcials que es proposen dins de cada unitat formativa. En cap cas l'alumne perdrà el dret a l'avaluació en segona convocatòria (extraordinària).

caption

En cas de que la unitat formativa estigui repartida en diversos trimestres, els darrers exàmens tindran més pes que els anteriors.

Documentació

DECRET 197/2013, de 23 de juliol, pel qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior d’administració de sistemes informàtics en xarxa

DECRET 260/2013, de 3 de desembre, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior de desenvolupament d'aplicacions multiplataforma.

DECRET 199/2015, de 15 de setembre, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior de desenvolupament d'aplicacions web.

Algorismes

Exercicis bàsic de pesudocodi - Ex01

Scratch

Tutorial Scratch

Introducció a la programació amb Scratch

Tutorial prácticas SCRATCH para profesores y principìantes de Javier Fernández Panadero

Vídeos de com fer alguns programes en Scratch d'en Frank Sabaté

Python

Curso de introducción a Python d'Alfredo Sánchez Sánchez

Prácticas de programación con Python d'en Javier Fdez Panadero

Llenguatge Python d'Enric Mieza

Transparencias para Taller de Python en la ETSIIT de la Universidad de Granada de psicobyte.com

Introducció a Python

The Python Tutorial de la Python Software Foundation

El tutorial de Python de Guido Van Rossum

How to learn to program in Python with a Raspberry Pi?

Automate the Boring Stuff with Python d' Al Sweigart

C

Fonaments de Programació. Llenguatge C/C++ de Francisco Javier Ruiz i Lluís Lores Marco

The C Programming Language de Kerninghan & Ritchie

Exercicis

Exercicis emprant condicionals en C i Python

Pràctiques amb el robot versió 6

Temporització

Setmana 01 - M03 PRG 2019-2020

ASIX

DAW